top of page
adwokat upadłość konsumencka

Upadłość konsumencka Kraków

W ostatnich latach systematycznie zwiększa się liczba osób, które decydują się na ogłoszenie upadłości konsumenckiej. Jest to przewidywane przez prawo rozwiązanie, dzięki któremu można efektywnie przeprowadzić oddłużanie majątku. Jeśli ktoś pomimo najszczerszych chęci nie jest w stanie spłacić ciążących na nim zobowiązań finansowych, powinien poprosić o pomoc profesjonalną kancelarię adwokacką. Nasze biuro działa w Krakowie od kilkunastu lat, oferując Klientom świadczenie kompleksowych usług prawnych. Udzielamy fachowych porad na każdym etapie postępowania sądowego. Zajmujemy się przygotowywaniem wniosków o ogłoszenie upadłości konsumenckiej oraz opracowywaniem pism procesowych. Reprezentujemy również interesy Klientów przed sądem.

Warto mieć świadomość, że choć popadnięcie w spiralę zadłużenia oznacza zwykle poważne kłopoty dla kredytobiorcy, nie jest to sytuacja bez wyjścia. Wyzerowanie zaległych zobowiązań finansowych jest możliwe, a wszystko dzięki wszczęciu procedur dążących do oddłużenia majątku. Specjalnie z myślą o Klientach nasza kancelaria wyznacza radców prawnych, którzy biorą na siebie odpowiedzialność za sprawne przeprowadzenie procedur związanych z ogłoszeniem upadłości konsumenckiej. Udzielamy fachowej pomocy prawnej osobom, które znalazły się w trudnej sytuacji finansowej z różnych powodów. Dużą grupę naszych Klientów stanowią osoby, które zaciągnęły kredyty konsumpcyjne, tzw. chwilówki, a także dłużnicy zalegający z płatnościami u operatorów telefonii komórkowej. Podejmujemy również starania o to, aby upadłość konsumencka została ogłoszona przez sąd także w przypadku Klientów, którzy poręczyli kredyt innym osobom. Prawnicy, których zatrudnia nasza kancelaria, dbają o to, aby oddłużanie mienia było przeprowadzone szybko i z zachowaniem obowiązujących przepisów prawnych.

Oddłużanie majątku – jak przebiega?

Obciążenie konta kredytobiorcy długami, których nie jest on w stanie samodzielnie spłacić, pozwala na wszczęcie procedur ukierunkowanych na ustabilizowanie sytuacji finansowej danej osoby. Trzeba mieć jednak świadomość, że upadłość konsumencka nie jest rozwiązaniem dla wszystkich. Mogą z niego skorzystać jedynie ci, którzy nie prowadzą własnej działalności gospodarczej, a także nie są wspólnikami w spółce. Zarówno dłużnikowi, jak i wierzycielowi przysługuje prawo do wniesienia do sądu prośby o wszczęcie procedur upadłościowych dążących do oddłużenia mienia. W trakcie toczącego się postępowania należy udowodnić brak realnych możliwości spłaty zaciągniętych zobowiązań przez kredytobiorcę.

Nasza kancelaria działająca na terenie Krakowa oferuje dłużnikom kompleksową pomoc prawną. Oddelegowany przez nas do załatwienia danej sprawy radca prawny podejmie się przygotowania treści wniosku oraz pism procesowych, na podstawie których sąd rozstrzyga później sprawę. W trakcie toczącego się postępowania podejmuje on decyzję o ewentualnym umorzeniu długów w całości lub w części. Warto mieć świadomość, że upadłość konsumencka nie oznacza zupełnego anulowania ciążących na danej osobie zobowiązań finansowych. Podczas rozprawy często wychodzi na jaw, że oddłużanie majątku można przeprowadzić tylko w odniesieniu do jego określonej części. W tych okolicznościach sąd zobowiązany jest do ustalenia harmonogramu spłat. Jeśli dłużnik nie ma realnej możliwości pokrycia wszystkich należności finansowych z posiadanych pieniędzy, w takim wypadku wydaje się nakaz odsprzedania mienia (np. nieruchomości, samochodu czy sprzętu AGD i RTV). Nie w każdym przypadku zatem upadłość konsumencka jest najlepszym rozwiązaniem problemów finansowych. Przed podjęciem ostatecznych decyzji w tej sprawie można zasięgnąć porady prawników, których zatrudnia nasza kancelaria działająca na terenie Krakowa. Wskażą oni najlepsze sposoby przeprowadzenia procedury oddłużenia majątku.

Czas trwania postępowania przed sądem o ogłoszenie upadłości konsumenckiej zależy od różnych czynników. Na ogół przyjmuje się, że nie powinien być on dłuższy niż 5 lat – liczone od momentu wniesienia wniosku.

Upadłość konsumencka – konsekwencje

Klientom, którzy zgłaszają się do naszej kancelarii w Krakowie z prośbą o poradę, uświadamiamy, że oddłużanie mienia na drodze postępowania upadłościowego wiąże się z określonymi konsekwencjami. W wyniku przeprowadzonych procedur dłużnik traci możliwość rozporządzania swoim majątkiem lub też prawo to w jego przypadku zostaje znacznie ograniczone. Osoby, które mają wartościowy dobytek (np. nieruchomości, samochody), muszą liczyć się z możliwością odsprzedania poszczególnych jego składników na poczet zaspokojenia roszczeń finansowych wierzycieli. Trzeba pamiętać o tym, że do masy upadłościowej zalicza się także wspólny majątek małżonków. Co więcej, jeśli w ciągu sześciu miesięcy przed ogłoszeniem upadłości konsumenckiej i wszczęciem procedur dążących do oddłużenia własności doszło do przekazania części mienia innym osobom (np. dzieciom dłużnika), sąd ma prawo zobligować nabywców do jego zwrotu.

Osoba mająca status upadłego powinna także mieć świadomość, że jej sytuacja finansowa zostanie podana do publicznej wiadomości poprzez ogłoszenie stosownych informacji w Monitorze Sądowym i Gospodarczym oraz w Centralnym Rejestrze Restrukturyzacji i Upadłości. Taki stan rzeczy skutkuje zazwyczaj obniżoną zdolnością kredytową.

bottom of page